Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr. 2015 2016  
Nettoomsætning 177.218 175.098  
Driftsomkostninger -37.505 -43.380  
Bruttoresultat 139.713 131.718  
Personaleomkostninger -21.335 -17.969  
Andre eksterne omkostninger -11.271  -11.821  
Af- og nedskrivninger -1.607 -2.144  
Resultat før værdireguleringer 105.500 99.784  
Regulering til dagsværdi, netto 19.975 -10.322  
Realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme -1.126 9.935  
Resultat af primær drift 124.349 99.397  
Finansielle indtægter 1.045 277  
Finansielle omkostninger -82.138 -75.203  
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 43.256 24.471  
Skat af årets resultat af forsættende aktiviteter -3.715 19.025  
Årets resultat af fortsættende aktiviter 39.541 43.496  
Årets resultat af ophørte aktiviteter 0 0  
Årets resultat 39.541 43.496